Ochrana osobních dat a GDPR

Fotobanka Samphotostock (dále též „Správce“) respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a při shromaždování dat se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále též „GDPR“).

Provozovatel fotobanky Samphotostock si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů. Prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním.

Provozovatel fotobanky Samphotostock si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů. Prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním.

Fotobanka Samphotostock při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní údaje a informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Neregistrovaní anonymní uživatelé

Stránky www.samphotostock.cz jsou veřejně přístupné webové stránky dostupné pro všechny uživatele, kteří mohou stránky používat anonymně. Během anonymního užívání stránek nejsou kódem stránek shromažďovány žádné údaje o uživatelích, jako např. lokalita, IP adresa, nejsou používána cookies.

Registrovaní uživatelé

Některé nadstandardní služby a funkce na webových stánkách www.samphotostock.cz jsou dostupné pouze registrovaným Subjektům údajů ( dále též „uživatelům“). Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři na www.samphotostock.cz. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony.

Registrovaný uživatel poskytuje také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, především svou e-mailovou adresu a dobrovolně další doplňující údaje, např. své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, fakturační a dodací adresu. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení souhlasu společnosti nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů k obchodním a marketingovým účelům dává osoba na dobu neurčitou. Svou registraci může osoba kdykoliv zrušit bez udání důvodu, a to formou žádosti zasleného prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu info@samphoto.cz.

Fotobanka Samphotostock má právo požadovat od Subjektu údajů úplné, správné a pravdivé údaje a informace.

Během užívání stránek registrovanými uživateli nejsou kódem stránek shromažďovány žádné údaje o uživatelích, jako např. lokalita, IP adresa, nejsou používány cookies.

E-mail

Elektronická pošta je běžnou součástí obchodního styku. E-mail je využíván jako součást automatické komunikace s uživatelem a některé procesy stránek www.samphotostock.cz je využívají, např. potvrzení uskutečnění registrace, ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesů a nelze bez něj dokončit dvoustupřovou registraci na www.samphotostock.cz, poskytovat služby fotobanky a uskutečnit objednávku.

E-mailový Newsletter

Fotobanka Samphotostock rozesílá svým registrovaným klientům pravidelný e-mailový newsletter. Jedná se o obchodní sdělení obsahující obchodní nabídky, informace o novinkách, slevy, akce apod. Registrovaný uživatel může udělit souhlas, zda mu mohou být newslettery e-mailem zasílány. K jeho odběru se uživatel přihlašuje na stránce registrace, případně v uživatelském účtu v sekci „Můj účet“. Odběr lze kdykoli ukončit v uživatelském účtu v sekci „Můj účet“. V případě ukončením povolení k zasílání newsletteru však uživatel může nadále dostávat technické informace týkající se provozu jeho uživatelského účtu, jako např. informace o stavu jeho předplacených kreditů, změnách ve struktuře stránek, obchodních a licenčních podmínkách, potvrzení o objednávce kreditů nebo jednotlivých fotografií, různá technická oznámení apod.

Způsob odvolání souhlasu, zrušení registrace, výmaz osobních údajů

Odvolání souhlasu se zasíláním e-mailového newsletteru je možné v uživatelském účtu v sekci „Můj účet“. Odvoláním tohoto souhlasu nejsou dotčeny další funkce uživatelského účtu a služby fotobanky. Odvolání souhlasu se provádí elektronicky a je zaznamenáno v informačním systému fotobanky Samphotostock.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné pouze za podmínky, že subjekt údajů neprovedl žádnou objednávku a neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

Pokud subjekt údajů neprovedl žádnou objednávku a neuzavřel žádnou licenční smlouvu, odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň zruší svůj uživatelský účet, pak všechny osobní údaje, které zpracovává fotobanka Samphotostock, jsou vymazány nebo anonymizovány.

Ochrana osobních údajů

Fotobanka Samphotostock se zavazuje, že vyvine maximální úsilí a přijme veškerá dostupná opatření na ochranu Vašich osobních informací.

Informace a přístup k osobním údajům dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Oddíl 2, Článek 13

Totožnost a údaje Správce

Správcem osobních údajů je Ing. Marek Kopecký, IČ: 73280046 (dále jen „Správce“), který je současně provozovatelem internetové fotobanky Samphotostock.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nevyužívá služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování a právní podklad pro zpracování

Osobní a kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, zejména pro založení uživatelského účtu, uzavření kupní smlouvy, vystavení účetních dokladů (správná fakturace) a vystavení licenční smlouvy a potřeby komunikace v obchodním styku. Ostatní informace z registrace, pokud jsou poskytnuty, mohou být používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na webové stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu uživatele a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů a pro správnou fakturaci a vystavení dokladů v případě uskutečněného nákupu na www.samphotostock.cz.

Poskytnuté osobní údaje jsou především:

a) nezbytné pro splnění smlouvy (vyřízení a odeslání objednávky, uzavření elektronické licenční smlouvy), jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů,
b) nezbytné pro splnění právní povinnosti, jako např. vystavení dařových dokladů, která se na Správce vztahuje,
c) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo fyzické osoby, jako např. doložení uzavření a platnosti licenční smlouvy,
d) nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce, jako např. uchování osobních údajů pro případné reklamace, vystavení dařových dokladů.

Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetích stran, jako jsou uchování osobních údajů pro případné reklamace, vystavení daňových dokladů, evidenci licenční smlouvy a ochrana autorských práv autorů obsahu (fotografií).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Správce při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní údaje a informace o svých klientech třetím stranám kromě orgánům státní správy na základě zákonných povinností.

Úmysl Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodních organizací

Správce při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní údaje a informace o svých klientech třetím stranám do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu: a) v případě uzavřené kupní smlouvy minimálně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo dle Předpisu č. 235/2004 Sb., Zákon o DPH, b) po dobu platnosti licenční smlouvy, avšak po dobu ne kratší, než je délka doby dle zákonných požadavků, c) v případě, že Subjekt údajů dosud neuzavřel licenční smlouvu, doba zpracování údajů záleží na přání Subjektu údajů, Subjekt údajů má právo kdykoliv požádat Správce o vymazání údajů a ukončení zpracování údajů.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, požadovat od Správce opravu osobních údajů, omezit jejich zpracování, vznést námitku a mít právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má, mimo jiného, níže uvedená práva.

Právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším souvisejícím informacím. Subjekt údajů má také právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Zobrazení všech zpracovávaných údajů může také provést sám prostřednictvím přístupu do svého uživatelského účtu. Správce poskytne na požádání subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu dle čl. 16 GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR

Subjekt údajů má právo na výmaz údajů s výjimkou případů, kdy je zpracování údajů vyžadováno zákonem nebo podmínkami a lhůtami v již uzavřené licenční smlouvě.

Právo na omezení zpracování v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování v případě, že a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo vznést námitku dle podmínek čl. 21 GDPR

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování nebo způsobu zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem Správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Subjekt údajů může uplatnit svá práva prostřednictvím přístupu do svého uživatelského účtu, podáním žádosti Správci prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu info@samphoto.cz.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Právo subjektu údajů odvolat kdykoliv souhlas, aniž je dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním

Odvolání souhlasu se zasíláním e-mailového newsletteru je možné v uživatelském účtu v sekci „Můj účet“ nebo podáním žádosti prostřednictvím e-mailu info@samphoto.cz. Odvoláním tohoto souhlasu nejsou dotčeny další funkce uživatelského účtu a služby fotobanky. Odvolání souhlasu se provádí elektronicky a je zaznamenáno v informačním systému fotobanky Samphotostock.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné pouze za podmínky, že subjekt údajů neuzavřel žádnou obchodní smlouvu a neuzavřel dosud žádnou licenční smlouvu. Pokud Subjekt údajů neprovedl žádnou objednávku a neuzavřel žádnou obchodní smlouvu nebo licenční smlouvu, odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň zruší svůj uživatelský účet a všechny osobní údaje, které zpracovává fotobanka Samphotostock, budou vymazány.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požadavky na poskytnutí osobních údajů

Při registraci poskytuje subjekt údajů především svou e-mailovou adresu jako povinný údaj a dobrovolně jako nepovinné další doplňující údaje, např. své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, fakturační a dodací adresu. Poskytnutí osobních údajů při registraci je smluvní požadavek.

Při provedení objednávky subjekt údajů poskytuje údaje jako své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, fakturační a dodací adresu, popř. IČ, DIČ. Poskytnutí osobních údajů při uzavírání kupní smlouvy je zákonný požadavek.

Oznámení skutečnosti že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

Během užívání stránek neregistrovanými nebo registrovanými uživateli nejsou samotným kódem webových stránek fotobanky Samphotostock shromažďovány žádné údaje o uživatelích, jako např. lokalita, IP adresa, nejsou používány cookies.

Fotobanka Samphotostock může využívat externí služby (např. Google analytics), které anonymně vyhodnocují statistiky přístupů a chování návštěvníků stránek. Tyto statistiky nejsou nijak spojeny s konktrétními uživateli a vyhodnocují se pouze za účelem zkvalitnění služeb fotobanky a fungování webových stránek.

Zpracování pro jiný účel

Správce nevyužívá poskytnuté osobní údaje pro jiné účely než pro účely založení uživatelského účtu a uzavření kupní smlouvy na stránkách www.samphotostock.cz.

informace a přístup k osobním údajům dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Oddíl 2, Článek 14, Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Správce nezískává osobní údaje z jiných zdrojů než ze svých webových stránek www.samphtostock.cz.


V případě jakýchkoli dotazů o způsobu ochrany soukromí nebo v případě obav o svá osobní data, která jste nám poskytli, nás ihned kontaktujte.

Plné znění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Lightbox Lightbox

2024 © Samphotostock, všechna práva vyhrazena